Sản phẩm silicone

New York


Tên sản phẩm: Ống silicone

Mã sản phẩm : 

Giá : 0  VNĐ

Ống silicone đùn ép được dùng trong ngành y tế, thực phẳm, các môi trường yêu cầu chịu nhiêt...